Privacyverklaring

Veer-coachenzo, gevestigd aan Jan Campertweg 35 3906 XJ Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.veer-coachenzo.nl
Jan Campertweg 35
3906 XJ Veenendaal

privacy@veer-coachenzo.nl
0655141809


Veronique Tonino
is de Functionaris Gegevensbescherming van Veer-coachenzo.
Hij/zij is te bereiken via privacy@veer-coachenzo.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Veer-coachenzo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@veer-coachenzo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Veer-coachenzo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Veer-coachenzo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Veer-coachenzo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

FacturenBedrijfsnaam (indien aanwezig)

Voorletters en achternaam

Geslachtsaanduiding (heer/mevrouw)

Adresgegevens

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijk fiscale termijn

OffertesBedrijfsnaam (indien aanwezig)

Voorletters en achternaam

Geslachtsaanduiding (heer/mevrouw)

Adresgegevens

OpdrachtbevestigingenBedrijfsnaam (indien aanwezig)

Voorletters en achternaam

Geslachtsaanduiding (heer/mevrouw)

Adresgegevens

 

Voortgangsverslagen van projecten/opdrachten

Bedrijfsnaam (indien aanwezig)/afdeling,

Voorletters en achternaam

Geslachtsaanduiding (heer/mevrouw)

Adresgegevens

 

Tot maximaal 2 naar na afloop van de opdracht/het project

KlantcontactgegevensBedrijfsnaam (indien aanwezig)

Voorletters en achternaam

Geslachtsaanduiding (heer/mevrouw)

Adresgegevens

 

Zo lang als de klantrelatie bestaat of nodig is


Delen van persoonsgegevens met derden

Veer-coachenzo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veer-coachenzo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die gegevens van ons verwerken in onze opdracht zijn:

VerwerkerWat wordt verwerktVerwerkingsovereenkomst
Testing Talents B.V.Voor het aanbieden en de resultaten van testen:

Naam en emailadres

Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst
M2 Accountants + AdviseursVoor administratieve afhandeling van facturen:

Naam, adres, functie van opdrachtgevers

Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Veer-coachenzo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

(Zie verder de cookieverklaring op onze website)

 

Social Media

Wij gebruiken social media knoppen en cookies om het mogelijk te maken om inhoud van onze website te delen via social media. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op. Bekijk de verklaringen van Twitter, Facebook en Youtube via de links hieronder.

Facebookhttps://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Twitterhttps://twitter.com/en/privacy

https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veer-coachenzo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@veer-coachenzo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Veer-coachenzo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veer-coachenzo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Email verkeer met privacy gevoelige data worden versleuteld verstuurd met behulp van het programma Zivver.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@veer-coachenzo.nl.